نقش الگوی ترافیکی برکاربری زمین

آگوست 28th, 2018|مقالات|

از آنجائیکه برنامه ریزان شهری بخشی از حضور تخصصی و علمی خود را در خصوص رفع و کاهش مشکلات ترافیکی هزینه میکنند ، این ضرورت احساس میگردد که پرداختن به این مهم ( الگوی ترافیکی ) راه کارهایی را زمینه ساز باشد . در واقع حرکت های جمعیتی و تغییرات در ایجاد سفرهای درون شهری