نقش ورودی بناهای عمومی در زیبایی بصری

نوامبر 26th, 2018|مقالات|

نقش ورودی بناهای عمومی در زیبایی بصری هر ورودی دارای نقش های کالبدی و کارکردی می باشد. از نقش های کالبدی ورودی می توان به تأمین و نظارت بر ارتباط ،کنترل کردن ، نفوذ پذیری ، تبدیل پذیری ، خوانایی و دعوت کنندگی نام برد. از این رو نقش هر ورودی متناسب با