پروژه های در حال اجرا

عنوان پروژهمحل پروژهجایگاهکاربری
ذوب و نورد شاهوار کیمیاشهرک صنعتی شاهرودسهامدارصنعتی

مجتمع گلستان

بندر ترکمنسهامدارتفریحی گردشگری اقامتی

شهر کودک قاصدک(خلیج فارس)

تهرانکارفرما و مالکتجاری- تفریحی

مجتمع شمس

مشهدمشارکتتجاری - اداری