معرفی سهامداران

بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران
بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران
44.68% سهام
شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه
شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه
22.67% سهام
شركت مهندسي مشاور ايران
شركت مهندسي مشاور ايران
10% سهام
صندوق تأمين خسارتهای بدنی
صندوق تأمين خسارتهای بدنی
8% سهام
شركت سهامی بيمه آسيا
شركت سهامی بيمه آسيا
8% سهام
شركت سهامی بيمه ايران
شركت سهامی بيمه ايران
5% سهام
شركت سهامی بيمه دانا
شركت سهامی بيمه دانا
1.6% سهام
شركت بازرگانی صبا بيمه ايرانيان
شركت بازرگانی صبا بي