معرفی اعضای هیأت مدیره

علی آزاد
رئیس هیأت مدیره
حامد فرسیابی
عضو هیأت مدیره

کارشناسی مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی

مسعود هاشمی طباطبایی
عضو موظف هیأت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت

سید حسن موسوی
عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت

سید هادی حسینی
عضو هیأت مدیره

دکترا