معرفی اعضای هیأت مدیره

سید عماد الدین قاضوی
رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد راه و ساختمان

سید حسن موسوی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت

عباس امانی فرانی
نایب رئیس هیأت مدیره

کارشناس راه و ساختمان

محمد افروز
عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت

محمدرضا امامی نائینی
عضو هیأت مدیره

دکترای حسابداری