معرفی اعضای هیأت مدیره

سید عماد الدین قاضوی
رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد راه و ساختمان

سید حسن موسوی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت

مسعود هاشمی طباطبایی
عضو موظف هیأت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت

محمد افروز
عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت

محمدرضا امامی نائینی
عضو هیأت مدیره

دکترای حسابداری