باد بند یا مهار بند ساختمان چیست؟

مهاربند

بادبندها اعضا کششی و فشاری هستند که برای مقابله با نیروهای جانبی در نظرگرفته می شوند و مانع کج شدن اسکلت ساختمان درهنگام اعمال نیروی جانبی می گردند . چند نمونه از این مهاربندها را به اختصار بررسی میکنیم .

مهاربند ضربدری  :

این نوع مهاربند که به همکاربند همگرا نیز معروف می باشد ، حالتی است که دو عضو مهاربند به صورت قطری زوایای متقابل یک دهانه را به هم متصل می نمایند.

مهاربند قطری :

حالتی که فقط یک قطر داخل چشمه وجود داشته باشد.

مهاربند ٧ و  ٨ :

در این نوع مهاربندها ، دو عضو مهاربند بر روی یک گره و یا زیر تیر با یکدیگر متقارب باشند.در این مهاربندها یک جفت مهاربند در یک طرف ستون قرار می گیرند و یکدیگر را در نقطه ای بر روی ستون قطع می نمایند.

بادبند

مقایسه دو بادبند 7 و 8  :

از دیدگاه معماری استفاده از بادبندهای 7 نسبت به بادبندهای 8 امکان ایجاد باز شوهای بزرگتری را برای تعبیه پنجره‌ها فراهم می‌کند ، اما از دیدگاه سازه‌ای در بادبندهای 7 نسبت به بادبندهای 8 تغیر مکان‌های قاب افزایش پیدا می‌کند و مسیر انتقال نیرو بیشتر می شود .

تالیف: واحد فنی توسعه عمران بیمه