عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را                      پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را

      خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن                     معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌ و جو کن

 

شرکت توسعه عمران بیمه فرا رسیدن عید سعید قربان را به عموم مسلمانان جهان تبریک عرض می نماید.